• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Європейська міжбанківська ставка

Європейська міжбанківська ставка пропозиції (англ. European Interbank Offered Rate, EURIBOR) – середньозважена процентна ставка за міжбанківськими кредитами, що надаються банками в євро. Визначається за підтримкою Європейської банківської федерації, що представляє інтереси кредитних установ у країнах-членах Євросоюзу, а також Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Асоціації фінансових ринків. Розрахунок і публікація ставки виконується компанією Reuters щодня в 11:00 за Центральноєвропейським часом на підставі даних, що надаються кількома десятками банків з першокласним рейтингом. Перелік котируваних банків регулярно переглядається на відповідність високим рейтинговим вимогам. Підрахунок ставки здійснюється для різних термінів - від 1 тижня до 12 місяців.

Авансовий лізинговий платіж

Це частина вартості предмету лізингу, яку сплачує лізингоодержувач лізингодавцю до отримання предмета лізингу у користування.

Адміністративні витрати

Сума одноразової комісії, яку утримує лізингова компанія з клієнта, як плату за надані послуги, оформлення договору та ін.

Залишкова вартість автомобіля

Це вартість автомобіля після закінчення дії договору лізингу, яка була погоджена між лізингодавцем та лізингоодержувачем. Вона оговорюється в договорі і залишається незмінною при умові, що автомобіль експлуатувався на умовах домовленості з лізинговою компанією.

Лізингові платежі

Плата за володіння і користування предметом лізингу.

Лондонська міжбанківська ставка

Лондонська міжбанківська ставка пропозиції (англ. London Interbank Offered Rate, LIBOR) - середньозважена процентна ставка за міжбанківськими кредитами, що надаються банками, що виступають на лондонському міжбанківському ринку із пропозицією коштів в різних валютах і на різні терміни - від 1 дня до 12 місяців. Ставка фіксується уповноваженим агентом Британської Банківської Асоціації та агентством Reuters починаючи з 1985 року щодня об 11:00 за Західноєвропейським часом на підставі даних, що надаються 16 обраними банками (Prime banks з рейтингом не нижче АА). Для кожного періоду з 16 отриманих ставок відсікаються 4 найнижчі й 4 найвищі, а з решти одержують середнє арифметичне значення, що публікується як LIBOR для відповідного періоду й валюти. Надається з тижневою затримкою. LIBOR ставка обчислюється для наступних валют: австралійський долар, датська крона, долар США, євро, канадський долар, новозеландський долар, фунт стерлінгів, шведська крона, швейцарський франк, японська єна.

Оперативний лізинг

Форма лізинга, при якій лізингова компанія надає лізингоодержувачу послуги з утримання та ремонту предмету лізингу. Право власності, винагорода і ризик залишаються за лізинговою компанією. При такому лізингу термін угоди звичайно коротший ніж період повної амортизації і викуп майна не передбачається. По закінченні терміну воно повертається лизингодавцю, який потім може повторно здати його в лізинг іншому клієнту або продати. Оперативний лізинг зручний при використанні високотехнологічного парку машин, коли лізингоодержувач знімає із себе витрати по реалізації амортизованої його частини.

Страхова вартість

Вартість об’єкта лізингу, що її встановлює страхувальник, оцінюючи об'єкт страхування (не повинна бути вищою за справжню вартість майна на день укладення договору страхування).

Страхова подія

Подія, що відбулася та має ознаки страхового випадку, що може бути визнана страховиком страховим випадком згідно з умовами договору страхування.

Страхова сума

Межа грошових зобов'язань страховика щодо компенсації завданих страховою подією збитків страхувальникові (застрахованому). Страхова сума за майновим страхуванням не повинна перевищувати вартості об'єкта, при добровільному страхуванні життя - не обмежується.

Страхове відшкодування

Грошова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

Страхове покриття

Міра задоволення страховиком страхового інтересу страхувальника. Виражається в зобов'язаннях страховика, що виникають у силу страхових правовідносин, виходячи з договору страхування або закону.

Страховий випадок

Подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Страховий внесок, премія, платіж

Сума, що її сплачує страхувальник страховикові за зобов'язання відшкодувати збитки, завдані застрахованому майну, або сплатити страхову суму в разі настання зумовлених подій у житті страхувальника (застрахованого).

Фінансовий лізинг

Господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає відповідно до договору фінансового лізингу передання лізингоодержувачу майна, придбаного або виготовленого лізингодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння предметом лізингу.

Франшиза

Передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком. Розрізняють умовну і безумовну франшизу. Умовна - засвідчує право звільнення страховика від відповідальності за шкоду, якщо її розмір не перевищує розмір франшизи, і збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо його розмір перевищує франшизу. Безумовна - свідчить, що відповідальність страховика визначається розміром збитку за мінусом франшизи.

Чистий лізинг

Лізинг, під час якого усі витрати пов’язані з Обслуговуванням предмету лізингу бере на себе лізингоодержувач, при чому витрати включаються в лізингові платежі.