Наші умови для фізичних осіб

 • Сума кредиту від 27 тис грн до 15 млн грн
 • Строк кредитування від 12 до 60 місяців
 • Змінювана відсоткова ставка: 19,99% (розраховується на основі ставки UIRD).
  UIRD 6M (Ukrainian Index of Retail Deposits Rates) - шестимісячна ставка українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб, без урахування комісій. Ставка переглядається 2 рази у випадку, якщо UIRD зміниться більше, ніж на 1 процентний пункт
 • Аванс від 25% до 90%
 • Адміністративна комісія: 2,5% від суми фінансування
 • Реальна річна процентна ставка розраховується за Методикою розрахунку реальної за договором про споживчий кредит та залежить від умов отримання кредиту (суми кредиту, строку кредиту, вартості супутніх послуг тощо).
  Приклади розрахунку реальної річної процентної ставки:
  Від 137,20%* до 16,88%**
  * розрахунок здійснюється на підставі припущення, що Позичальник отримав кредит на наступних умовах: сума кредиту 27 000 грн, сума додаткового кредиту на страхування автомобіля – 1 009 грн (франшиза – 20%), строк кредитування 12 місяців, змінюваною процентна ставка 19,99% річних, разова комісія за надання (розміщення) кредиту – 2,5% від суми кредиту. Для розрахунку взято орієнтовну вартість полісу ОСЦПВ, виходячи із середньої вартості такого полісу, що пропонується Страховиками на ринку, що становить 3500 грн на рік.
  ** розрахунок здійснюється на підставі припущення, що Позичальник отримав кредит на наступних умовах: сума кредиту 15 000 000 грн, сума додаткового кредиту на страхування автомобіля – 9 000 000 грн (франшиза – 0%), строк кредитування 60 місяців, змінюваною процентна ставка 19,99% річних, разова комісія за надання (розміщення) кредиту – 2,5% від суми кредиту. Для розрахунку взято орієнтовну вартість полісу ОСЦПВ, виходячи із середньої вартості такого полісу, що пропонується Страховиками на ринку, що становить 3500 грн на рік.

Переваги кредиту для фізичних осіб

 • Економія на початкових витратах - наші клієнти можуть не сплачувати за річне страхування КАСКО одразу, а платити щомісяця.
 • Зручність у переоформленні кредитування на наступні роки.
 • Фінансуємо КАСКО за тією ж ставкою, що й автомобіль.

Важлива інформація для фізичних осіб

*Просимо фізичну особу негайно інформувати ТОВ «Порше Мобіліті» у разі виявлення ознак несанкціонованого доступу або зміни інформації про фізичну особу в системах дистанційного обслуговування ТОВ «Порше Мобіліті».

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про можливі наслідки для клієнта – фізичної особи (надалі – Позичальник) у разі користування послугою кредиту від ТОВ «ПОРШЕ МОБІЛІТІ» (надалі – Компанія)

У разі порушення Позичальником строку сплати будь-якого чергового платежу з повернення кредиту та/або додаткового кредиту відповідно до Графіка погашення кредиту, Позичальник сплачує Компанії пеню у розмірі 10% річних від суми заборгованості за кожний день прострочення до моменту повного погашення заборгованості включно. У разі порушення Позичальником строку повернення кредиту та/або додаткового кредиту, визначеного Загальними умовами надання та обслуговування кредитів, що надаються Компанією (надалі – Загальні умови кредитування), Позичальник сплачує Компанії штраф у розмірі 20% від суми кредиту. Компанія має право направити Позичальнику перший лист щодо сплати штрафу у розмірі 250 гривень за кожен випадок порушення Позичальником: умов використання кредиту та додаткового кредиту відповідно до цільового призначення, визначеного Кредитним договором; умов повернення кредиту та додаткового кредиту та сплати процентів за користування кредитом та додатковим кредитом у повному обсязі на умовах, передбачених Кредитним договором; умов надання у встановлені Компанією строки документів та інформації, що стосуються користування кредитом та додатковим кредитом, використання засобів забезпечення зобов’язань Позичальника, майнового стану Позичальника; умов обов’язкового повідомлення Компанії про зміну будь-яких даних щодо Позичальника, зазначених у Кредитному договорі або наданих Позичальником Компанії, а також виникнення будь-яких обставин, які можуть негативним чином впливати на виконання Позичальником своїх обов’язків за Кредитним договором; умов не укладання угод про обтяження майна, яким забезпечено виконання Позичальником своїх зобов’язань за Кредитним договором без прямої письмової згоди Компанії. Якщо Позичальник протягом 7 календарних днів після направлення першого листа продовжує порушувати вказані умови, Компанія має право направити другий лист щодо сплати штрафу у розмірі 300 гривень. Якщо Позичальник протягом 7 календарних днів після направлення другого листа продовжує порушувати вказані умови, Компанія має право направити третій лист щодо сплати штрафу у розмірі 350 гривень. Позичальник зобов’язується сплатити всі штрафи протягом строку, вказаного Компанією або Кредитним договором. У випадку порушення Позичальником вимог щодо страхування майна, яким забезпечено виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним договором, до повного виконання зобов’язань Позичальником, на вимогу Компанії Позичальник сплачує штраф в розмірі 15% від суми кредиту. Якщо Позичальник не здійснить оплату зазначеного штрафу протягом вказаного Компанією строку, Компанія вимагатиме повернення кредиту та/або додаткового кредиту достроково, а також погашення всієї суми заборгованості за Кредитним договором. У випадку невиконання Позичальником вимоги про дострокове повернення Позичальник зобов՚язаний сплатити на користь Компанії проценти від загальної простроченої суми кредиту за весь час прострочення до дати повного виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним договором у розмірі річних процентів, передбачених Кредитним договором, чинних на дату направлення вимоги про дострокове повернення кредиту та додаткового кредиту. Позичальник на вимогу Компанії зобов’язаний сплатити 3 проценти річних від простроченої суми заборгованості, визначеної у вимозі Компанії (окрім випадку, передбаченого Загальними умовами кредитування). Збитки (у тому числі витрати на юридичні, консультаційні послуги тощо, понесені Компанією внаслідок неналежного виконання Позичальником умов Кредитного договору, які не включають витрати на послуги з врегулювання простроченої заборгованості у позасудовому порядку), заподіяні у зв’язку з неналежним виконанням Кредитного договору, повинні бути відшкодовані винною Стороною у повному обсязі понад передбачені штрафні санкції.

Інформація про ТОВ «Порше Мобіліті» зазначена в Державному реєстрі фінансових установ на сторінці офіційного Інтернет - представництва Національного банку України.